Naast zijn werk als verhalenverteller is Mindert Wijnstra actief als schrijver van boeken, verhalen en teksten voor kinderen. Op grond van zijn ervaringen als verhalenverteller en onderwijzer weet Mindert Wijnstra gemakkelijk de juiste toon te vinden om kinderen mee te nemen in historische beschrijvingen.

Voor Het Fries Museum maakte hij de teksten voor de tentoonstellingen Superterpen en Grutte Pier, voor de Historische Vereniging Aed Levwerd schreef hij de Monumentenroutes voor kinderen en ook voor Mar en Klif in Gaasterland maakte hij diverse verhalen.

Voor het Amsterdams Historisch Museum maakte hij samen met ontwerper Daniël Ament een multimediaal verhaal bij het projekt Het Kleine Weeshuis.

Verder schreef hij een groot aantal artikelen voor het boek Gek op skiednis, waarvan hij ook de eindredactie had.

Mindert Wijnstra schreef ook veel voor het onderwijs en voor schoolradio en –tv.

Voor Omrop Fryslân schreef hij de langlopende kinderserie ‘Fratsen’, waarvan inmiddels 120 afleveringen zijn opgenomen.

 

Als verhalenverteller stak hij veel oude volksverhalen in een nieuw jasje. Dat leverde drie bundels op: It Kweade Wiif fan Hylpen (met 60 locatie-verhalen) en It lân achter de heuvel (met 30 dierenverhalen als luisterboek) en De Seefrou (met zelfbedachte volksverhalen).

Daarnaast publiceerde hij diverse kinder- en jeugdboeken:

1982 : Kninekeutels yn it oerwâld 1986 : Tante Ka en oare ferhalen : elf verhalen over twee meisjes van zeven en vijf jaar.

1991 : It hûs fol ferhalen (met illustraties van Babs Wijnstra) (2e druk 1998-3e 1999)

1996 : It hûs fol ferhalen (Japanse uitgave)

1996 : Rik yn de loftballon

1998 : It hûs fol ferhalen (Koreaanse uitgave)

1999 : Ik krijg je nog wel (met ill. van Babs Wijnstra) (Nederlandse uitgave, Bekadidact, Baarn)

2000 : Ast gelok hast (met ill.van Babs Wijnstra)

2008: De stilte fan Joachem (met yll. van Babs Wijnstra)

2010: It geheim fan it taalfabryk (met illustraties van Natascha Stenvert)

2012: De soan fan Aldeboarn (over Jancko Douwema)

2014: Mei losse hannen (metill. van Natascha Stenvert)

2017: Beppe hat in aaipet (yll. Babs Wijnstra)

2017: Sirkus PeM en de ûlewapper (yll. Babs Wijnstra)

2017: Wurdt it nog wat? (samen met Dolf Verroen, yll. Babs Wijnstra)

 

Jeugdboek: 1988 : Nul-nul

 

Volksverhalen: 1997 : It kweade wiif fan Hylpen : in ferhaletocht troch Fryslân oan ‘e hân fan sechstichfolksferhalen (mei yllustraasjes fan Babs Wijnstra) (6e druk 2010)

2006 : It lân achter de heuvel (30 bisteferhalen mei yll. fan Babs Wijnstra, ek op CD)

2009 : Fan duveldrek oant Hoarnestreek, ferhalen út Frjentsjeradiel i.g.m. Neeltje Bonnema en Jetske Kingma.

2015 : De Seefrou (Fries Boekenweekegeschenk – ill. Babs Wijnstra)

 

Toneel: 2004 : De fiifde dei (voor het Berne-iepenloftspul Easterwierrum)

 

Allerlei: 1995 : Nijefurd (foar: Stichting Beeldende Kunst-Friesland) 2004 : Trije Sinten, trije ferhalen 2005 : Het geheim van Elfbergen (voor: Informatiecentrum Mar en Klif)

2007 : Myn earste Fryske Van Dale (voorleeswoordenboek, met ill. van Paula Gerritsen)

2008 : Myn twadde Fryske Van Dale (met ill. fan Paula Gerritsen)

2014 : Gewoan gek op skiednis(jeugdboek bij de canon van de Friese geschiedenis)

Verhalen van Mindert Wynstra verschenen verder in Hjir, De Moanne, Switsj, Tsjek en It Fryske Gea.

 

Prijzen

Voor zijn publicaties ontving Mindert Wijnstra een aantal prijzen en onderscheidingen:

1992 : Simke Kloostermanpriis foar: It hûs fol ferhalen 1994 : International Board on books for Yuong People (IBBY) – honourlist voor It hûs fol ferhalen

2005 : Zilveren bladwijzer van de Friese Kinderboekenjury voor het gedicht: Hampelman enHampelfrou

2007 : Bongelboekepriis van de Pabostudenten voor ‘It lân achter de heuvel’

2008 : Zilveren speld van de kinderboekenjury voor het verhaal: ‘It âld hynder’

2010 : Nominatie Simke Kloostermanprijs voor: ‘De stilte fan Joachem’

2016: Nominatie Rink van der Velde Prijs van de gemeente Smallingerland voor: ‘De Seefrou’

 

 Verhalen en boeken van Mindert Wijnstra zijn vertaald en verschenen in het Engels, Japans en Koreaans.

 

 

Njonken it wurk as ferhaleferteller is Mindert Wijnstra aktyf as skriuwer fan boeken, ferhalen en teksten foar bern.Op grûn fan syn ûnderfiningen as ferhaleferteller en ûnderwizer wit Mindert Wijnstra

maklik de júste toan te finen om bern mei te nimmen yn historyske beskriuwings.

Foar It Frysk Museum makke hy de teksten foar de tentoanstellingen Superterpen en Grutte Pier, foar de Historische Vereniging Aed Levwerd skreau hy de Monumintenrûtes foar bern en ek foar Mar en Klif yn Gasterlân makke hy ferskate ferhalen.

Foar it Amsterdammuseum makke hy tegearre mei ûntwerper Daniël Ament it Multimediale ferhaal by it projekt Het Kleine Weeshuis.

Hy skreau in grut tal artikels yn it boek Gewoan gek op skiednis, dêr’t hy ek de einredaksje fan hie

 

Mindert Wijnstra skreau ek foar it ûnderwiis en foar skoalradio en –tv.

Foar Omrop Fryslân skreau hy de langrinnende bernesearje ‘Fratsen’, dêr’t op dit stuit al mear as 120 ôfleveringen fan opnommen binne.

As ferhaleferteller hat er in bulte âlde folksferhalen bewurke en opnij skreaun. Dat levere trije bondels op: It Kweade Wiif fan Hylpen (mei 60 lokaasje-ferhalen) en It lân achter de heuvel (mei 30 bisteferhalen as harkboek)en De Seefrou (mei selsbetochte folksferhalen).

Dêrneist hat er noch ferskate berne- en jongereinboeken publisearre:

1982 : Kninekeutels yn it oerwâld

1986 : Tante Ka en oare ferhalen : alve ferhalen oer twa famkes fan sân jier en ien fan fiif

1991 : It hûs fol ferhalen (mei yllustraasjes fan Babs Wynstra) (2e printinge 1998-3e 1999)

1996 : It hûs fol ferhalen (Japanske útjefte) 1996 : Rik yn de loftballon

1998 : It hûs fol ferhalen (Koreaanske útjefte)

1999 : Ik krijg je nog wel (mei yllustraasjes Babs Wynstra) (Nederlânske útjefte, Bekadidact, Baarn)

2000 : Ast gelok hast (mei yll. Babs Wynstra)

2008: De stilte fan Joachem (mei yll.. Babs Wynstra)

2010: It geheim fan it taalfabryk (mei yll. fan Natascha Stenvert)

2012: De soan fan Aldeboarn (oer Jancko Douwema)

2014: Mei losse hannen (mei yll. fan Natascha Stenvert)

2017: Beppe hat in aaipet (mei yll. fan Babs Wijnstra)

2017: Sirkus PeM en de ûlewapper (mei yll. Fan Babs Wijnstra)

2017: Wurdt it noch wat? (tegearre mei Dolf Verroen – yll. Babs Wijnstra)

 

Jeugdboek: 1988 : Nul-nul

 

Folksferhalen: 1997 : It kweade wiif fan Hylpen : in ferhaletocht troch Fryslân oan ‘e hân fan sechstichfolksferhalen   (mei yllustraasjes fan Babs Wynstra) (6e printinge, 2010)

2006 : It lân achter de heuvel (30 bisteferhalen mei yll. fan Babs Wynstra, ek op CD)

2009 : Fan duveldrek oant Hoarnestreek (ferhalen út Frjentsjeradiel, yn gearwurking mei Neeltje Bonnema en Jetske Kingma).

2015 : De Seefrou (Fryske boekewikegeskink 2015 mei yll. Fan Babs Wijnstra)

 

Toaniel: 2004 : De fiifde dei (foar Berne-iepenloftspul Easterwierrum)

 

Alderhande: 1995 : Nijefurd (foar: Stichting Beeldende Kunst-Friesland) 2004 : Trije Sinten, trije ferhalen 2005 : It geheim fan Elfbergen (foar: Ynformaasjesintrum Mar en Klif)

2007 : Myn earste Fryske Fan Dale (foarlêswurdboek, mei yllustraasjes fan Paula Gerritsen)

2008 : Myn twadde Fryske Fan Dale (mei yllustraasjes fan Paula Gerritsen)

Ferhalen fan Mindert Wijnstra ferskynden yn Hjir, De Moanne, Switsj, Tsjek en It Fryske Gea.

 

 

Prizen

Foar syn publikaasjes krige Mindert Wijnstra in tal prizen en ûnderskiedings:

1992 : Simke Kloostermanpriis foar: It hûs fol ferhalen 1994 : International Board on books for Yuong People (IBBY) – honourlist foar It hûs fol ferhalen

2005 : Sulveren bledwizer fan de Berneboekesjuery foar it gedicht: Hampelman enHampelfrou

2007 : Bongelboekepriis fan de Pabûstudinten foar ‘It lân achter de heuvel’

2008 : Sulveren spjelde fan de berneboekesjuery foar it ferhaal: ‘It âld hynder’

2010: Nominaasje Simke Klooastermanpriis foar ‘De stilte fan Joachem’

2016: Nominaasje Rink van der Velde Priis fan de gemeente Smellingerlân foar: ‘De Seefrou’

 

Boeken en ferhalen fan Mindert Wijnstra binne oerset yn it Ingelsk, Japansk en Koreaansk.