Naast zijn werk als verhalenverteller is Mindert Wijnstra actief als schrijver van  boeken, verhalen en teksten voor kinderen.
Op grond van zijn ervaringen als verhalenverteller en onderwijzer weet Mindert Wijnstra gemakkelijk de juiste toon te vinden om kinderen mee te nemen in historische beschrijvingen.
Voor Het Fries Museum maakte hij de teksten voor de tentoonstellingen Superterpen en Grutte Pier, voor de Historische Vereniging Aed Levwerd schreef hij de Monumentenroutes voor kinderen en ook voor Mar en Klif in Gaasterland maakte hij diverse verhalen.
Mindert Wijnstra schrijft verder voor het onderwijs (o.a.Studio F) en voor schoolradio en –tv.
Voor Omrop Fryslân schrijft hij de langlopende kinderserie ‘Fratsen’, waarvan inmiddels 100 afleveringen zijn opgenomen.
Als verhalenverteller stak  hij veel oude volksverhalen in een nieuw jasje. Dat leverde twee bundels op: It Kweade Wiif fan Hylpen (met 60 locatie-verhalen) en It lân achter de heuvel (met 30 dierenverhalen als luisterboek).

Daarnaast publiceerde hij diverse kinder- en jeugdboeken:
1982 : Kninekeutels yn it oerwâld
1986 : Tante Ka en oare ferhalen : alve ferhalen oer twa famkes fan sân jier en ien fan fiif
1987 : Heechterp en it geheim fan de stien (yn gearwurking mei oare skriuwers)
1991 : It hûs fol ferhalen (mei yllustraasjes fan Babs Wynstra) (2e printinge 1998-3e 1999)
1996 : It hûs fol ferhalen (Japanske útjefte)
1996 : Rik yn de loftballon
1998 : It hûs fol ferhalen (Koreaanske útjefte)
1999 : Ik krijg je nog wel (mei yllustraasjes Babs Wynstra) (Nederlânske útjefte, Bekadidact, Baarn)
2000 : Ast gelok hast (mei yllustraasjes Babs Wynstra)
2008 : De stilte fan Joachem (mei yll.. Babs Wynstra)
2010 : It geheim fan it taalfabryk (mei yllustraasjes fan Natascha Stenvert)

Jeugdboek:
1988 : Nul-nul

Volksverhalen:
1997 : It kweade wiif fan Hylpen : in ferhaletocht troch Fryslân oan ‘e hân fan sechstich folksferhalen (mei yllustraasjes fan Babs Wynstra)
2006 : It lân achter de heuvel (30 bisteferhalen mei yll. fan Babs Wynstra, ek op CD)

Toneel:
2004 : De fiifde dei (foar Berne-iepenloftspul Easterwierrum)

Allerlei:
1995 : Nijefurd (foar: Stichting Beeldende Kunst-Friesland)
2004 : Trije Sinten, trije ferhalen (ynformatyf boek oer Sint Marten, Sint Nicolaas en Sint Piter)
2005 : Het geheim van Elfbergen (foar: Informatiecentrum Mar en Klif)
2007 : Myn earste Fryske Van Dale (foarlêswurdboek, mei yllustraasjes fan Paula Gerritsen)
2008 : Myn twadde Fryske Van Dale (mei yllustraasjes fan Paula Gerritsen)
2009 : Fan duveldrek oant Hoarnestreek (Ferhalen út Frjentsjeradiel y.g.m. Neeltje Bonnema en Jetske Kingma)

Verhalen van Mindert Wynstra verschenen verder in Hjir, De Moanne, Switsj, It Fryske Gea en in de verhalenbundels: Frij as in Fûgel, In Hânfol Geiten, Listen fan Goaden en Bisten, Koartwei, Hjirre-Jonge Ferhalen en 18 Fryske Fakânsjeferhalen .

Prijzen
Voor zijn publicaties ontving Mindert Wijnstra een aantal prijzen en onderscheidingen:

1992 : Simke Kloostermanpriis foar: It hûs fol ferhalen
1994 : International Board on books for Yong People (IBBY) – honourlist voor It hûs fol ferhalen
2005 : Sulveren bledwizer fan de Berneboekesjuery foar it gedicht: Hampelman en Hampelfrou
2007 : Bongelboekepriis fan de Pabûstudinten foar ‘It lân achter de heuvel’
2008 : Sulveren spjelde fan de berneboekesjuery foar it ferhaal: ‘It âld hynder’
2010 : Nominaasje Simke Kloostermanpriis foar: ‘De stilte fan Joachem’

Meer informatie over Mindert Wijnstra is te vinden op de website www.tresoar.nl onder Friese schrijvers.

Njonken it wurk as ferhaleferteller is Mindert Wijnstra aktyf as skriuwer fan  boeken, ferhalen en teksten foar bern. Op grûn fan syn ûnderfiningen as ferhaleferteller en ûnderwizer wit Mindert Wijnstra maklik de júste toan te finen om bern mei te nimmen yn historyske beskriuwings. Foar It Frysk Museum makke hy de teksten foar de tentoanstellingen Superterpen en Grutte Pier, foar de Historische Vereniging Aed Levwerd skreau hy de Monumintenrûtes foar bern en ek foar Mar en Klif yn Gasterlân makke hy ferskate ferhalen. Mindert Wijnstra skriuwt ek foar it ûnderwiis (o.a.Studio F) en foar skoalradio en –tv. Foar Omrop Fryslân skriuwt hy de langrinnende bernesearje ‘Fratsen’, dêr’t op dit stuit al mear as 100 ôfleveringen fan opnommen binne.
As ferhaleferteller hat er in bulte âlde folksferhalen bewurke en opnij skreaun. Dat levere twa bondels op: It Kweade Wiif fan Hylpen (mei 60 lokaasje-ferhalen) en It lân achter de heuvel (mei 30 bisteferhalen as harkboek).

Dêrneist hat er noch ferskate berne- en jongereinboeken publisearre:
1982 : Kninekeutels yn it oerwâld
1986 : Tante Ka en oare ferhalen : alve ferhalen oer twa famkes fan sân jier en ien fan fiif
1991 : It hûs fol ferhalen (mei yllustraasjes fan Babs Wynstra) (2e printinge 1998-3e 1999)
1996 : It hûs fol ferhalen (Japanske útjefte)
1996 : Rik yn de loftballon
1998 : It hûs fol ferhalen (Koreaanske útjefte)
1999 : Ik krijg je nog wel (mei yllustraasjes Babs Wynstra) (Nederlânske útjefte, Bekadidact, Baarn)
2000 : Ast gelok hast (mei yllustraasjes Babs Wynstra)
2008 : De stilte fan Joachem (mei yll.. Babs Wynstra)
2010 : It geheim fan it taalfabryk (mei yllustraasjes fan Natascha Stenvert)

Jeugdboek:
1988 : Nul-nul

Folksferhalen:
1997 : It kweade wiif fan Hylpen : in ferhaletocht troch Fryslân oan ‘e hân fan sechstich folksferhalen (mei yllustraasjes fan Babs Wynstra) (5e printinge, 2006)
2006 : It lân achter de heuvel (30 bisteferhalen mei yll. fan Babs Wynstra, ek op CD)

Toaniel:
2004 : De fiifde dei (foar Berne-iepenloftspul Easterwierrum)

Alderhande:
1995 : Nijefurd (foar: Stichting Beeldende Kunst-Friesland)
2004 : Trije Sinten, trije ferhalen
2005 : It geheim fan Elfbergen (foar: Ynformaasjesintrum Mar en Klif)
2007 : Myn earste Fryske Fan Dale (foarlêswurdboek, mei yllustraasjes fan Paula Gerritsen)
2008 : Myn twadde Fryske Fan Dale (mei yllustraasjes fan Paula Gerritsen)
2009 : Fan duveldrek oant Hoarnestreek (ferhalen út Frjentsjeradiel, yn gearwurking mei Neeltje  Bonnema en Jetske Kingma).

Ferhalen fan Mindert Wijnstra ferskynden yn Hjir, De Moanne, Switsj en It Fryske Gea en yn de verhalenbundels: Frij as in Fûgel, In Hânfol Geiten, Listen fan Goaden en Bisten, Koartwei, Hjirre-Jonge Ferhalen en 18 Fryske Fakânsjeferhalen .

Prizen
Foar syn publikaasjes krige Mindert Wijnstra in tal prizen en ûnderskiedings:1992 : Simke Kloostermanpriis foar: It hûs fol ferhalen
1994 : International Board on books for Yuong People (IBBY) – honourlist foar It hûs fol ferhalen
2005 : Sulveren bledwizer fan de Berneboekesjuery foar it gedicht: Hampelman en Hampelfrou
2007 : Bongelboekepriis fan de Pabûstudinten foar ‘It lân achter de heuvel’
2008 : Sulveren spjelde fan de berneboekesjuery foar it ferhaal: ‘It âld hynder’
2010 : Nominaasje Simke Klooastermanpriis foar ‘De stilte fan Joachem’

Ferhalen fan Mindert Wijnstra binne oerset yn it Ingelsk, Japansk en Koreaansk.

Mear ynformaasje oer Mindert Wijnstra op de webside www.tresoar.nl ûnder Friese schrijvers.